Pages

THE FUTURE OF EUROPE: PERSPECTIVES ON GEOPOLITICS, IDENTITY, AND NATIONALISM

Wednesday, August 6, 2014

THE NATIONAL POLICY INSTITUTE will hold a prestigious international conference in Budapest on October 3-5, 2014.

The guest speakers include:

ALEXANDER DUGIN
MARTON GYÖNGYÖSI
JOHN MORGAN
MANUEL OCHSENREITER
RICHARD SPENCER
JARED TAYLOR
PHILIPPE VARDON
MARKUS WILLINGER


More speakers and guests will be announced in coming days

Read the rest HERE!

3 comments:

Anonymous said...

Switzerland is the Model for an Independent Republic of Scotland

www.globalresearch.ca/switzerland-is-the-model-for-an-independent-republic-of-scotland/

...Switzerland is the model for an independent Scotland as the Swiss style of government combines a constitutional republic with elements of direct democracy.
...Referendums are a hallmark of the Swiss system as any change to the law that affects the constitution is required to go to a referendum before being ratified. The Swiss people are legitimately able to directly affect the political decisions of their country, as opposed to allowing aristocratic politicians to make decisions on their behalf. If a petition acquires 50,000 signatures on any subject – out of a population of 8 million – a national referendum is called. Imagine if this was written into the British legal system at the time of the Iraq war, do you think a war crime would have been averted in 2003?

Switzerland is a very unique country on the European continent as it is not a member of the European Union (EU) or the North Atlantic Treaty Organisation (NATO), a path that Scotland should follow. Swiss foreign policy has been underpinned for over 500 years by ideas of neutrality, which was crystallised by popular Saint Nicholas of Flue in the 15th century when he advised: “don’t get involved in other people’s affairs”. Instead of bleeding the taxpayer dry with nonsensical wars abroad, Switzerland concentrates on improving the life of its citizens at home resulting in it having one of the highest standards of living in the world, coming 7th in an IMF study on the richest countries in the world (measured on a GDP Per Capita basis), along with having the 8th highest life expectancy at birth.

An independent Scotland should be open to trade with the EU but not be within the bureaucratic institution. The malign troika – composed of the 3 technocratic institutions; the European Commission (EC), the International Monetary Fund (IMF) and the European Central Bank (ECB) – have been ravaging Southern Europe for years and are not accountable to the people of any nation. A republic of Scotland should foster closer ties with Norway, Switzerland and potentially Iceland to create a prosperous zone of autonomous nations who trade and cooperate with each other outside of the EU. One of the main reasons for independence is having our own government closer to home and having more accountability in government. But to join the EU would give a large proportion of power to Brussels, surrendering our sovereignty to the EU as oppose to the UK.
...In today’s Europe, sovereignty is under relentless attack by prominent members of the monolithic EU who oppose any nation who exercises its right to self-government. If Scotland was to remove itself from the EU and become a truly independent country, the people must understand it will come under incessant attack by the EU for its autonomy. A democratic decision in Switzerland to curb mass immigration sparked outrage by many members of the union in April.
...Whether it is Syria, Iraq, Libya, Afghanistan or any of the other nations that are on the hit-list of NATO, an independent Scotland should be neutral on the international stage and revoke its NATO membership immediately. As opposed to funnelling millions into wars which only benefit multi-national corporations and the neo-imperial cabal, Scotland should concentrate on developing our own country into an island of freedom, liberty, creativity, morality and prosperity.

Anonymous said...

KGB-s, Izrael-barát, szabadkőműves politikussal konferenciázgat a Jobbik októberben. Valami azt súgja, hogy ez a program még módosulhat, hallod, Marci?

Gyöngyösi Márton partnere, Alekszandr Dugin egyebek közt a nemzeti bolsevik párt alapítója, Izrael barát ideológus, KGB-s leváltáros (metapédia, wikipédia, orosz és a jobbos sőt jobbikos források szerint is), az eurazsianizmus nevű új orosz birodalmi elmélet atyja akinek ideológiai tarkasága és életútja nem fér el egy lapon, egy időben Putyin tanácsadója is volt. Apja is, teljesen véletlenül KGB-s ezredes. Most Pestre jön Vonáékhoz, de még meglátjuk. A libsi sajtó tévesen nácizza, az egyetlen ami állandó nála az az orosz birodalom újra megerősítése. Ennek lihegő csicskái Vonáék.

Nézzük a jobboldali, oroszellenességgel nem vádolható Metapédia szócikkét, majd Gyöngyösi Marciék rendezvényét.

Alexander Geljevics Dugin (oroszul: Александр Гельевич Дугин) (*1962 január 7, 1962) orosz politikai aktivista és geopolitikai gondolkodó, az "új-eurázsiaság" híve. Egy belelkesült gyerekhez hasonlítható, aki, miután hozzáférhetett a szovjet időben tiltott könyvekhez, furcsa okkult és szabadkőműves eszmék támogatója lett.

A Kreml bizonyos mértékig fölkarolta, főleg eszméi miatt, hogy hogyan lehet legyőzni az USA-t. Az orosz nemzetiekkel ellentétben ellenzi az antiszemitizmust, nyíltan dicsőíti Gerzsom Sólemet✡ (zsidó filozófus), mint a legnagyobb hagyományos gondolkodót. Ismert, hogy zsidószerű üzenetcsoportokba irogatott, melyek török álnemzeti csoportokhoz vezetnek.

Katonacsaládból származik. Apja magasrangú szovjet hírszerző tiszt, anyja orvos. 1979-ben a moszkvai légitiszti iskolába vették fel, de nem fejezte be tanulmányait. Apja segítségével a KGB archívumokban kapott munkát, és fő érdeklődési köre a fasizmus, az eurázsionizmus, a vallások és a miszticizmus lett.
Újságíróként tevékenykedett a bolsevizmus megszűnte előtt. 1988-ban Geidar Dzsemál barátjával megalakította a Pamjaty nemzeti csoportot. A kommunista párt eddiginél nemzetibb fajtájának újraalakításához programmot írt.

Kapcsolatba lépett Jean-François Thiriart-tal, Alain de Benoist-tal. Mind a cári, mind a bolsevista Oroszországot dicsőíti (tehát a lényeg az orosz birodalom feltámasztása bármely formában), csodálja pl. Heinrich Himmlert és Julius Evola-t is. 1994-ben Eduard Limonov-val együtt megalapítja a nemzeti bolsevik pártot. Innen később kilépett.
2002-ben megalapította az eurázsia mozgalmat. Izraelt szövetségesnek tekinti és jó kapcsolatot ápol izraeliekkel, noha azt is állítja, hogy cionizmus ellenes.

Azt állítja magáról, hogy filozófus két diplomával, de hogy hol szerezte diplomáit, az titok.

Nemzetközi konferenciát szervez októberben Budapesten az okkult National Policy Institute (NPI)
.
Az Európa jövője - geopolitikai kilátások, identitás és nacionalizmus címmel megrendezendő tanácskozáson felszólal többek között az NPI korábbi igazgatója, Jared Taylor amerikai ideológus, a faji realizmus kifejezés megalkotója, jelen lesz Alekszander Dugin, a Lomonoszov Egyetem Izrael-barát, szabadkőműves professzora, aki az orosz elnök, Vlagyimir Putyin egyik ideológusa (volt). A prominens előadók sorát gazdagítja a szerencsétlen külpolitikai analfabéta, Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő is.

Anonymous said...

KGB, Israel-friendly politicians, Masonic konferenciázgat the Better in October. Something tells me that this program is subject to change, yet you hear Marci? :)

Peter Martin's partner, Alexander Dugin, and founder of the national Bolshevik Party of Israel friend ideologue, KGB leváltáros (metapedia, Wikipedia, Russian and the right or even mirkóczki submitted according to sources), the Imperial Russian theory of eurazsianizmus, a new father whose ideological one do and life does not fit on a page at the same time, Putin's Adviser to be had. His father also, completely accidentally KGB colonel. Now comes Vonáékhoz Pest, but we'll see. The libsi press nácizza erroneously, the only constant is the strengthening of the Russian Empire, again. Csicskái Vonáék this panting.

Let's not oroszellenességgel the right-wing, 43, and Peter Metapedia as specified in Marciék event.

Geljevics Alexander Dugin (Russian: Александр Гельевич Дугин:) (born January 7, 1962, 1962) is a Russian political activist and geopolitical thinking, the "new eurázsiaság" devotee. Can be compared to a belelkesült 's, who, having had access to the Soviet time banned books, weird occult and Masonic ideas has become a sponsor.

The Yugoslavian Pastor then to a certain extent the Kremlin, especially due to the ideas of how to beat the USA. In contrast to the Russian nemzetiekkel to oppose anti-Semitism, openly glorifies, Gerzsom Sólemet (Jewish philosopher) as the largest traditional gondolkodót. It is known that zsidószerű üzenetcsoportokba irogatott álnemzeti groups, which will lead to Turkish.

Derived from Katonacsaládból. Father of senior Soviet intelligence officer, his mother a doctor. in 1979 the school was légitiszti in Moscow, but did not finish his studies. His father, the KGB archives got to work and the main interests of the fascism, the eurázsionizmus, the religions and mysticism became.
He worked as a journalist before the lapse of the Bolshevism. in 1988, together with his friend Geidar Dzsemál Pamjaty formed the national group. The Communist Party has never been the type of reappointment of the nemzetibb will find 4648 articles written.

Contact Jean-François Thiriart-tal, Alain de Benoist-tal. Both the Tsarist and Bolshevik Russia praises (so the point is the Russian Empire is resurrected in any form), admire, for example, Heinrich Himmlert and Julius Evola also. in 1994, Eduard Limonov along with founds the national Bolshevik Party. From there he stepped out.
in 2002, he founded the Eurasia movement. Israel considers the allies and good izraeliekkel relationship, although it also claims that anti-Zionism.

He claims himself to be a philosopher, but two graduate where he graduated from the secret.

In October, an International Conference in Budapest, the occult National Policy Institute (NPI).
The future of Europe-a geopolitical perspective, identity and nationalism during the deliberations under the title speaks for, among others, former Director of NPI, Jared Taylor is an American political theorist, creator of the term racial realism, Aleksandr Dugin, will be present at the Lomonosov University in Israel-friendly, Masonic Professor who the Russian President, Vladimir Putin one of the ideologist (was). The prominent speakers enriches the hapless foreign policy representative, Peter Martin mirkóczki submitted illiterate as well. (Translated by Bing)

Post a Comment

Attention!
Comments using obscene language, or comments calling for hate and violence will be deleted.